همانطور که در بخش توضیحات دیپلم ها توضیح داده شده، برای گرفتن مدرک دیپلم نیاز به گذراندن واحدهای تخصصی عملی  و نیز گذراندن واحدهای عمومی در یکی از مدارس (غیرحضوری یا حضوری) دارید. البته اگر قبلا این واحدهای عمومی را گذرانده باشید با تطبیق دروس، نیازی به گذراندن مجدد آنها نیست.

در جدول زیر فهرست دروس عمومی که برای اخذ مدرک دیپلم باید بگذرانید ذکر شده است. توجه داشته باشید که این واحدها توسط ادبا ارائه نمی شود، اما می توانیم شما را به یکی از مدارس طرف قرارداد معرفی نماییم.

 

کد درس

پایه*

تعداد واحد

نام درس

ردیف

۵۴۰۱

اول

۴

دین و زندگی ۱

۱

۵۴۳۴

دوم

۳

دین و زندگی ۲

۲

۵۴۹۱

سوم

۳

دین و زندگی ۳

۳

۵۴۰۲

اول

۲

زبان فارسی ۱

۴

۵۴۳۵

دوم

۲

زبان فارسی ۲ ***

۵

۵۴۰۳

اول

۲

ادبیات فارسی۱

۶

۵۴۳۷

دوم

۲

ادبیات فارسی ۲ ***

۷

۵۴۰۴

اول

۲

عربی ۱

۸

۵۴۶۳

دوم

۱

عربی ۱/۲**

۹

۵۴۶۴

سوم

۱

عربی ۲/۲**

۱۰

۵۴۰۵

اول

۳

زبان خارجی ۱

۱۱

۵۴۴۰

دوم

۲

زبان خارجی ۲

۱۲

۵۴۰۹

اول

۳

مطالعات اجتماعی

۱۳

۵۴۰۶

اول

۳٫۵

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

۱۴

۵۴۰۷

اول

۲٫۵

شیمی ۱ و آزمایشگاه

۱۵

۵۴۰۸

اول

۴

ریاضی ۱

۱۶

۵۴۱۰

اول

۲

علوم زیستی و بهداشت

۱۷

۵۵۱۸

دوم و سوم

۲

تاریخ معاصر ایران

۱۸

۵۴۴۶

دوم و سوم

۳

جغرافیای عمومی و استان **

۱۹

۵۴۱۱

اول

۱

تربیت بدنی ۱ ***

۲۰

۵۴۵۳

دوم

۱

تربیت بدنی ۲***

۲۱

۵۴۶۱

دوم

۲

آمادگی دفاعی

۲۲

توضیحات جدول:
* پایه ارائه دروس در مدارس روزانه
** در صورت تغیر رشته از علوم انسانی , به شاخه کاردانش درس زبان فارسی ۲ با کد ۵۴۳۶ به جای زبان فارسی ۲ با کد ۵۴۳۵ پذیرفته می شود.  در صورت تغییر از شاخه نظری به شاخه کار دانش , درس عربی ۲ به جای عربی ½ و عربی ۲/۲ پذیرفته می شود. در صورت تغییر رشته از رشته علوم انسانی به شاخه کار دانش درس جغرافیای ۱ به جای درس جغرافیای عمومی پذیرفته می شود
*** با توجه به مقتضیات رشته مهارتی و با رعایت سایر ضوابط این دروس می تواند در پایه سوم نیز ارائه شوند .