شماره عنوان ساعت دانلود
101 فرایند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی)
102 فنون اداره جلسات
103 فنون مذاکره و فن دفاع
104 قانون کار و تأمین اجتماعی
105 قانون مالیات بر ارزش افزوده
106 قانون مالیات‌های مستقیم
107 قوانین مالی شرکت‌های دولتی
108 کاربرد آمار در امور اداری
109 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
110 کاربردهای فناوری اطلاعات
111 کیفیت زندگی کاری
112 گزارش‌نویسی
113 گزارش‌نویسی در امور اداری
114 مبانی خط‌مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی)
115 محیط زیست و دولت سبز
116 مدیریت اسلامی با موضوع آیین مدیریت
117 مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت
118 مدیریت تعارض و فنون مذاکره
119 مدیریت جلسات اداری
120 مدیریت دانش سازمانی
121 مدیریت عملکرد
122 مدیریت و مهندسی ارزش
123 مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از دیدگاه مدیریت دانش
124 مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی
125 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
126 نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه
127 نظام مدیریت اسلامی
128 نیازسنجی و مدیریت پژوهشی
129 وظایف و مسئولیت‌های مسئولان دفاتر و منشی‌ها