نتیجه مصاحبه استخدامی موسسه لیان کام در بخش مشاوره تحصیلی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش و سنجش لیان کام نتایج مصاحبه رسته مشاوره تحصیلی به شرح ذیل اعلام گردید:

توجه: منظور از افراد قطعی: کسانی هستند که مشمول حقوق و مزایا و بیمه خواهند شد و مشروط/ درصدی، افرادی هستند که بتوانند در مدت یک ماه  حداقل دو مورد ثبت نام دانشجو را داشته باشند اگر این تعهد درست انجام نشود مشمول حقوق و مزایا و بیمه نخواهند شد و فقط درصدی از فروش به آنها تعلق خواهد گرفت.با این دسته از افراد قرارداد منعقد نخواهد شد.

افراد قطعی با شماره 02128423400 و افراد درصدی با شماره 09179928657 تماس حاصل نمایند.

بخش دوم نتایج مصاحبه متعاقبا اعلام می شود.

ردیف نام ونام خانوادگی شهرستان قطعی / درصدی
1 حدیث الوندی شیراز قطعی
2 مریم احدی شیراز قطعی
3 مرضیه میرزایی برازجان قطعی
4 سیما حسینی بوشهر قطعی
5 آسیه شبانی بوشهر قطعی
6 ساناز نظر آقایی بوشهر مشروط/ درصدی
7 مرجان فرح افشان بوشهر مشروط/ درصدی
8 زهرا کارگر خورموج مشروط/ درصدی
9       رضایی برازجان مشروط/ درصدی
10 حمیده کنگانی کنگان درصدی
11 فرزانه رستمی بوشهر درصدی/ درصدی