.. معادل سازی سوابق به مدارک دانشگاهی(همسطح سازی)..